بی اشتهایی عصبی (آنورکسیا): درک تاریکی نهفته در لاغری وسواس گونه