جراحی باز سنگ کلیه چگونه انجام می شود؟ مراقبت های بعد از خارج کردن سنگ کلیه با جراحی باز